Opravy pneumatik

Je nebezpečné ignorovat poškození pneumatik.

Je-li pneumatika viditelně poškozena (tj. má-li puchýř, trhlinu nebo je-li proříznuta tak, že je poškozena kostra), nebo má-li známky nepravidelného opotřebení, které naznačuje možnost vnitřního poškození, nebo byla-li podrobena těžkému nárazu (např. tvrdým najetím na obrubníků, je zde reálné riziko vnitřního poškození; pneumatika musí být neprodleně vyměněna a přezkoumána odborníkem pro pneumatiky tak brzy, jak jen je to možné. I když je pneumatika na povrchu nepoškozena, odborník musí rozhodnout, zda se nejedná o skryté poškození a rozhodnout rovněž, zda je možné ji ještě opravit.

Montování duše, aby se napravilo poškození bezdušové pneumatiky – na příklad byla-li propíchnuta – není povoleno. Pneumatika v každém případě musí být opravena odborníkem.

Je-li nárazem poškozen ocelový drát pneumatiky a není-li pneumatika vyòata z používání, volné konce drátu mohou při jízdě následně poškodit duši, což má samozřejmě za následek náhlý únik vzduchu.

Vlhkost a špína mohou vnikat do pláště skrze otvor po propíchnutí a není-li tomu včas zabráněno, může dojít k poškození až zničení pláště. Ani použití těsnících prostředků (těsnící spreje) k opravě vpichu není povoleno, protože pak není možné zjistit rozsah vnitřního poškození pláště.

Poškození pneumatiky z počátku může být povrchní, ale cizí tělesa mohou eventuálně pronikat hlouběji, až poškodí i další prvky pláště (kostru, ocelový nárazník). Z toho důvodu pl᚝ musí být opraven co nejdříve poté, co bylo poškození zjištěno, aby byl co nejvíc omezen rozsah škody.

Poškození nosných a výztužných materiálů způsobené na příklad hřebíkem, hlubokým řezem, nárazem nebo protržením je obzvláště nebezpečné, protože v době od vzniku poškození do jeho zjištění, špína a vlhkost mohou bez překážky pronikat dovnitř a může to vést k trvalému poškození těchto zpevòujících částí pláště. I takové poškození, které pokročilo do hlubších vrstev pláště, může vést ke ztrátě vzduchu. Pneumatika pak je v provozu podhuštěná a proto je přetěžována. Tento řetězec následků může vést k takovému poškození, že pneumatika může být neopravitelná. I tehdy, když je pl᚝ opraven v místě, kde k poškození došlo, je možné, že původní poškození může zapříčinit vznik poškození na jiném místě, což rovněž může vést k tomu, že pneumatika praskne.

Proto každé poškození pneumatiky musí být pečlivě prozkoumáno odborníkem pro pneumatiky před jeho opravou. Jen on může rozhodnou, zda je oprava možná a zda pneumatika může být nadále bez obav používána. Oprava musí být provedena ve specializované opravně, která ponese odpovědnost za její provedení i za provedené ohodnocení. Po opravě jsou povinnosti vyplývající ze záruky přeneseny na opravnu, která opravu provedla. Opravna rovněž může dále nakládat s plášti, které již jsou neopravitelné.

Vulkanizace za horka: Poškození pláště, které zasahuje do běhounu, nárazníku nebo hlouběji, musí být opraveno horkou vulkanizací.

Studená vulkanizace: Opravy, ke kterým je využíváno procesů vulkanizace za studena, jsou přípustné pouze tehdy, když pl᚝ utrpěl jen povrchní poškození v oblasti běhounu a škoda nezasahuje hlouběji než 6 mm, měřeno zevnitř pláště. Otvor sám musí být vyplněn a poškození uvnitř pneumatiky musí být zaceleno. Ložení duše bez opravy poškození není dovoleno. Zacelení poškození oblasti pomocí těsnícího spreje je přípustné pouze tehdy, když se jedná o dočasné opatření v nouzové situaci.

Doporučujeme poškození u pneumatik tříd H, V, W, Y nebo ZR neopravovat, protože jsou vystavovány značnému zatížení. Je vhodné je zaměnit za nové pneumatiky.

Pneumatiky pro osobní auta ostatních tříd, které byly poškozeny na patce, v ramenní části nebo na bočnici, rovněž by neměly být opravovány, ale zaměněny za pláště nové.

Prořezávání pneumatik pro osobní automobily je zákonem zakázáno.